Základní škola T. Stolzové
logo banner

5. 2. 2018
Zápis do 1. ročníku
INFORMACE K ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
Zápis do 1. ročníku ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve středu 4. DUBNA 2018 OD 14. DO 18. HODIN v budově školy-ulice T. G. Masaryka čp. 89. Náhradní termín, pokud se ze závažných důvodů nemůžete s dítětem dostavit, bude stanoven po předchozí domluvě s ředitelkou školy.
KAPACITA TŘÍD PRVNÍHO ROČNÍKU 2018/2019:
DVĚ PRVNÍ TŘÍDY KAŽDÁ S POČTEM 25 ŽÁKŮ
Kritéria k přijetí:
1. Udělený odklad školní docházky pro rok 2017/2018 a má-li dítě trvalé bydliště ve spádové oblasti školy
2. Přednostně dle § 36 článku 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) budou přijaty do budoucích 1. tříd děti ze spádové oblasti Kostelec nad Labem, kde mají trvalé bydliště v den, kdy se dostaví k zápisu.
3. Trvalé bydliště dítěte ve školském obvodu spádové oblasti základní školy (Mratín)
U dětí, které nemají místo trvalého pobytu ve spádové oblasti, může ředitelka školy rozhodnout o nepřijetí těchto dětí nejen z kapacitních důvodů, ale též z důvodu nesplnění kritérií jí stanovených k přijetí.
V PŘÍPADĚ NAPLNĚNÍ KAPACITY ŠKOLY, ROZHODNE LOS.
K ZÁPISU JE NUTNÉ DONÉST:
RODNÝ LIST DÍTĚTE
OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
Pokud se zákonný zástupce dítěte rozhodne požádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je ideální, když tak učiní písemně v den zápisu, na který rovnou přinese doporučení z PPP či SPC a od dětského lékaře. O odklad povinné školní docházky je možné požádat nejpozději do konce měsíce dubna.

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy dle svého výběru.
Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:
§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog. Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky nejpozději do 30. 4. 2018.
Dále se doporučuje, aby byla škola zákonnými zástupci informována o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:
• o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
• údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.