Základní škola T. Stolzové
logo banner

3. 9. 2019
Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve ŠD
Č.j. ZŠTS-Ř/383/2019Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině

Základní škola T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou školy, rozhodla podle § 165 odst. 2 písm. a) a písm. e), a § 46 a 47 a § 17 odst. 3 a § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že z důvodu nenaplněné kapacity školní družiny

Vyhovuje žádosti o přijetí k zájmovému vyučování ve školní družině
v Základní škole T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace

všem žadatelům, kteří podali žádost dne 2. 9. 2019.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od uvedení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola
T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, Praha 5.
V Kostelci nad Labem 3. 9. 2019 Mgr. J. Glaserová, ředitelka