Základní škola T. Stolzové
logo banner

11. 2. 2020
Informace k zápisu k povinné školní docházce
INFORMACE K ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Zápis do 1. ročníku ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace pro školní rok 2019/2020 se uskuteční ve středu 8. DUBNA 2020 od 14:00 do 18:00 v budově školy-ulice T. G. Masaryka čp. 89. (poslední v 17:45)

Náhradní termín, pokud se ze závažných důvodů nemůžou zákonní zástupci dostavit, bude stanoven po předchozí domluvě s ředitelkou školy.

Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. Žáci mohou být přijímáni jen do výše kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění určuji tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

1. budou přijaté děti s uděleným odkladem školní docházky pro rok 2019/2020 a s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy.
2. budou přijaté děti narozené v období 1. 9. 2013 – 30. 8. 2014 s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy.

Dle § 36 článku 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) budou přednostně přijaty do budoucích 1. tříd děti ze spádové oblasti školy, kde mají TRVALÉ BYDLIŠTĚ.

U dětí, které nemají místo trvalého pobytu ve spádové oblasti školy, může ředitelka školy rozhodnout o nepřijetí těchto dětí nejen z kapacitních důvodů, ale též z důvodu nesplnění kritérií jí stanovených k přijetí.

K ZÁPISU JE NUTNÉ DONÉST:
• RODNÝ LIST DÍTĚTE
• OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Pokud se zákonný zástupce dítěte rozhodne požádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je ideální, když tak učiní písemně v den zápisu, na který rovnou přinese doporučení z PPP či SPC a od dětského lékaře. O odklad povinné školní docházky je možné požádat nejpozději do 30. 4. 2019.

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy dle svého výběru.
V Kostelci nad Labem 11. 2. 2020

Mgr. Jaroslava Glaserová, ředitelka