Základní škola T. Stolzové
logo banner

19. 3. 2020
Nový Zápis k povinné školní docházce
Zápis k povinné školní docházce
V souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu se mění způsob zápisu k povinné školní docházce.

Zápis proběhne pouze po formální stránce podáním žádosti bez přítomnosti dítěte a to:

8. dubna od 8:00 do 15:00 bude možné podat žádost osobně a to pouze na základě online rezervace na:
https://bookit.safio.cz/events/5ddbe90f-3c2e-4103-8d2d-6797f9b84ee7 

od 8. dubna do 15. dubna je možné podat žádost elektronicky či poštou:

Zákonný zástupce zašle vyplněnou žádost, kterou je možné stáhnout na stránkách školy: http://zstskostelec.cz/soubory/zadost_zapis.pdf a kopii rodného listu dítěte (nemusí být ověřena)

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy ID: x89ms22
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Žádost o odklad povinné školní docházky:
Je možné podávat stejným způsobem jako u žádosti k zápisu k povinné školní docházce.

Žádost může žadatel stáhnout na stránkách školy http://zstskostelec.cz/soubory/zadost_odklad.pdf

Přílohou žádosti musí být:
1) doporučení praktického nebo odborného lékaře
2) doporučení školského poradenského zařízení

Pokud žadatel nebude mít doporučení školského poradenského zařízení, bude tato žádost odložená až do doby, než jej od školského poradenského zařízení bude mít.

Při elektronickém podání mohou být kopie originálů. Při zasílání poštou zašlete originál nebo ověřenou kopii.

Upozornění:
Při zasílání datovou schránkou, je nutné, aby zákonný zástupce byl vlastníkem datové schránky, ze které žádost přijde. Nelze přijmout žádost z DS firmy, souseda, …
Do žádosti, prosím uveďte i své tel. číslo, pro rychlý kontakt.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jaroslava Glaserová, DiS.