Základní škola T. Stolzové
logo banner

5. 5. 2020
Otevření školy pro 1. stupeň
Vážení rodiče,
V souladu s usnesením vlády ČR je od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole.
Z organizačních a personálních důvodů je škola schopna zajistit dopolední výuku pouze pro 5 skupin a pro odpolední vzdělávání (= ŠD) pro 3 skupiny s ohledem na hygienická nařízení a personální možnosti. K odpolednímu vzdělávání budou zařazeni přednostně žáci 1., 2. a 3. ročníku.
Maximální počet žáků ve skupině je 15.
Složení skupiny je neměnné po celou dobu od opětovného otevření školy do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do skupiny později než k 25. 5. 2020
Časový rozsah dopoledního vzdělávání: pondělí - pátek, vždy 4 vyučovací hodiny.
Časový rozsah odpoledního vzdělávání: pondělí - pátek od 12:00 do 16:00 (vyzvednutí dítěte mezi 12:00 - 16:00 je možné)
Cíl: Dopolední vzdělávání se uskuteční v rozsahu distančního vzdělávání, které škola realizuje. Vyučující ve skupině nebude třídní paní učitelka, ta bude i nadále vést výuku distančním způsobem. Nad žáky bude dohlížet jiný pedagogický pracovník školy, který bude žáky vést podle pokynů vyučujícího.

Žáci budou plnit úkoly distančního vzdělávání.

Výuka ve škole bude probíhat převážně frontální formou. Tzn. žáci sedí v lavici. Vyučující vykládá či zadává práci, žáci sledují tabuli, případně pracují na tabletech či PC. Každý žák bude sedět v lavici sám. V takovém případě nemusí mít žáci roušku. V případě pohybu po třídě či po škole si žák roušku musí nasadit. Každý žák musí mít minimálně 2 roušky na den a sáček na odložení použité roušky. Pokud budou žáci ve škole i v odpoledních hodinách, doporučuji mít roušky 3 – 4 na den. Žák si musí umět roušku nasadit samostatně. Škola roušky žákům nebude poskytovat. Žáci budou mít k dispozici dezinfekci rukou v každé třídě, na toaletách bude dezinfekční mýdlo. Pro každou skupinu bude vyhrazeno jedno WC. Obědy budou pro žáky zajištěny jídelnou na Marjánce. Každý rodič si musí zajistit přihlášení obědů sám. Na jídlo budou chodit žáci pouze po skupinách. Po každé skupině bude muset být jídelna vydezinfikovaná, než přijde skupina další. Do školy budou skupiny vcházet ve vyhrazených hodinách. Při vstupu do školy bude žákům měřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem.


Odpolední vzdělávání přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu školní družiny.
Do odpoledního vzdělávání mohou být zapsáni i ti žáci, kteří běžně školní družinu nenavštěvují. Úplatek za školní družinu se nevybírá.
Podoba odpoledního vzdělávání bude podobná jako u dopoledního vzdělávání. Žáci budou moci po skupinách trávit čas i na školní zahradě, opět za dodržení nařízených opatření.

Žák musí dodržovat stanovená pravidla.

Při prvním vstupu do školy, tedy 25. 5., musí žák předložit čestné prohlášení zákonného zástupce o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění dítěte.

Umístění žáků do skupin, rozvrh hodin a organizační záležitosti zveřejní vedení školy nejpozději 19. 5. 2020 pouze přes komunikační systém Bakaláři (z důvodu ochrany osobnosti a ochrany osobních údajů).

Zákonní zástupci jsou povinni oznámit škole nejpozději do 18. 5. 2020 zájem o prezenční výuku a to vyplněním přihlášky. Tato přihláška je závazná!

Distanční vzdělávání nadále pokračuje.

Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitelka školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle kritérií, která předem stanovila.

Kritéria:
1. věk dítěte
Přednostně budou zařazováni do výuky žáci nižších ročníků.


Chápu, že je tato doba velmi složitá a pro mnoho z nás i náročná, i přesto vás, milí rodiče, prosím, abyste velmi důkladně zvážili, zda je přítomnost vašeho dítěte ve škole nezbytně nutná s ohledem na zdraví vašeho dítěte, ostatních dětí a v neposlední řadě i ochrany zdraví všech zaměstnanců školy.
Děkuji za pochopení a spolupráci.

Mgr. J. Glaserová, ředitelka

Informace včetně odkazů na dokumenty byly zaslány všem zákonným zástupcům žáků 1. stupně přes komunikační systém Bakaláři.

5. 5. 2020