Základní škola T. Stolzové
logo banner

2. 9. 2020
Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve ŠD
Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině

Základní škola T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou školy, rozhodla podle § 165 odst. 2 písm. a) a písm. e), a § 46 a 47 a § 17 odst. 3 a § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že

Vyhovuje žádosti o přijetí k zájmovému vyučování ve školní družině
v Základní škole T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace
VŠEM žadatelům,
kteří podali žádost o přijetí v období od 25. 8. 2020 do 1. 9. 2020.

Kapacita ŠD ještě není zcela naplněna. Je možno si ještě dodatečně podat žádost.
Žádost lze podat u vedoucí vychovatelky ŠD. O přijetí do ŠD rozhoduje ředitelka školy.

V Kostelci nad Labem 2. 9. 2020