Základní škola T. Stolzové
logo banner

16. 9. 2020
Žádosti o přestup od školního roku 2021/2022
Žádosti pro přestup do 6. ročníku bude škola vyřizovat od května 2021, kdy již budeme vědět, kolik žáků přijmeme k povinné školní docházce do 1. ročníku a jaká nám zbývá kapacita žáků.

V současné době nelze vydat rozhodnutí o přestupu žáka z důvodu nedostačující kapacity budoucích šestých tříd. Teprve po ukončení zápisu do 1. ročníku a ukončeného přijímacího řízení na víceletá gymnázia, kdy bude známá volná kapacita v budoucích šestých třídách a v souladu s ust. § 36 odst. 7 školského zákona budou přednostně přijaty děti s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti školy, bude moci ředitelka školy rozhodnout o přestupu žáka.

Děkujeme za pochopení.