Základní škola T. Stolzové
logo banner

Klub přátel školy

Návrh stanov, který se bude projednávat na třídních schůzkách.

Název: Klub přátel Základní školy v Kostelci nad Labem ( dále jen KPŠ )

Sídlo: 277 13 Kostelec nad Labem

Cíl činnosti: KPŠ přispívá svou činností ke zlepšení podmínek vzdělávání,kultury a osvěty v Kostelci nad Labem

Číslo účtu: 282068889/0300 (ERA Poštovní spořitelna)

Členy KPŠ se stávají ti,kteří souhlasí se stanovami a zaplatí finanční příspěvek.

Výbor sestává z členů na základě jejich dobrovolného zájmu o činnost,sestavuje se na dobu 1 roku, počátkem školního roku volí předsedu,hospodáře. Schází se 4krát do roka s vedením školy , spolurozhoduje o hospodaření, podílí se na řešení úkolů ve výchovně vzdělávací oblasti školy.

Hospodář:
vede evidenci finančního hospodaření dle zákona č.109/1964 Sb. ve znění následujících předpisů,předkládá vyúčtování všech akcí a celkového hospodaření 1× do roka.

Výbor KPŠ pro šk. rok 2016/2017
Třída  Zástupce
1. A Martina Hrušková
1. B Kateřina Blažková
2. A Petra Práglová
2. B Vendulka Liďáková
3. A Monika Knedlhansová
3. B Helena Slavíčková
4. A Alena Beránková
4. B Lenka Benešová
5. A Iveta Krušinová
5. B Václava Bradová
6. A Petra Hromádková
6. B Naděžda Vávrová
7. A Jana Nováková
7. B Eva Martincová
8. A Alice Lippertová
8. B Václava Bradová
9. Zuzana Bukovská


Schůzka 28. 11. 2017

Schůzka 28.11.2017

Přítomni :
Zástupci tříd:
V.Bečanová, Bc.L.Benešová, A.Beránková, K.Blažková, V.Bradová, Mgr.Z.Bukovská, P.Hromádková, Hrušková, M.Knedlhansová, I.Krušinová, V.Liďáková, A.Lippertová, Ing.Marek Matocha, Martincová, J. Nováková, P.Práglová, H.Slavíčková,
Zástupci vedení školy:
Mgr. Hana Nováková

Program :
Zástupci tříd pro školní rok 2017/2018
1.A p. Hrušková
1.B p. Blažková
2.A p. Práglová
2.B p. Liďáková
3.A p. Knedlhansová
3.B p. Slavíčková
4.A p. Beránková
4.B p. Benešová
5.A p. Krušinová
5.B p. Bradová
6.A p. Hromádková
6.B bez zástupce
7.A p. Nováková
7.B p. Martincová
8.A p. Lippertová
8.B p. Bradová
9.T p. Bukovská

- Volba předsednictva
• Předseda: Ing.Marek Matocha
• Jednatel: Bc.Lenka Benešová
• Hospodář: Vendula Bečanová
- Stav pokladny
• Na účtu ČS 45.636,- Kč
• Pokladna 1.904,- Kč

- Účet KPŠ
• Pro velké poplatky za vedení účtu u ČS navržena změna banky – schváleno.
• Od ledna 2018 účet u ČS zrušen.
• Nový účet u ERA Poštovní spořitelna: 282068889/0300.

- Návrhy aktivit k proplacení ze strany školy:
• Knihy do knihovny 1.stupeň – 5.000.-Kč – schváleno
• Knihy do knihovny 2.stupeň – 5.000.-Kč – schváleno
• Doprava na divadelní představení 1.stupeň – 15.000.-Kč – schváleno
• Doprava na divadelní představení 2.stupeň – 15.000.-Kč – schváleno
• Školní družina 2.000,-Kč – schváleno
• Cimbálová muzika 50Kč/žák – celá škola – hlasování odloženo na příští schůzku.

- Výzva ze strany školy k hledání sponzorů – zástupci budou informovat své třídy.

- Příští schůzka 20.3.2018 od 17:00hod.

Schůzka 19. 9. 2017

Schůzka 19.9.2017

Přítomni :
V.Bečanová, Bc.L.Benešová, K.Blažková, V.Bradová, Mgr.Z.Bukovská, P.Hromádková, Hrušková, J.Kohoutová, M.Knedlhansová, I.Krušinová, V.Liďáková, A.Lippertová, Ing.Marek Matocha, J. Nováková, P.Práglová, H.Slavíčková, Mgr.Š.Smíšková

Program :
- Přivítání nových členů KPŠ a nového vedení školy
• Mgr. Jaroslava Glaserová -- ředitelka
• Mgr. Hana Nováková – zástupce ředitelky
- Termíny třídních schůzek ve školním roce 2017-2018
• 15.11.2017 a 11.4.2018
• 16:30 - 1. stupeň, 17:30 - 2. stupeň

- Zpráva o hospodaření KPŠ (V.Bečanová)
• Stav na běžném účtu k 1.9.2017 – 65.285,- Kč
• Stav v pokladně k 1.9.2017 – 1.367,- Kč
• Žádost o úhradu dopravního hřiště pro 1. a 2. ročník – schváleno
• Žádost o úhradu sportovního náčiní – schváleno
• Žádost o úhradu dopravy na lyžařský kurz pro 7. ročník – schváleno
• Žádost o proplacení divadelního představení v AJ v rámci projektu Den Evropských jazyků 27.9.2017 – schváleno

- Další žádosti o příspěvky na akce pro žáky a autobusovou dopravu pořádané školou, budou posouzeny na další schůzce KPŠ po vybrání členských příspěvků.
- Vybírání členských příspěvků ve školním roce 2017 – 2018 – 300,- Kč

- Informace ředitelky školy :
• Nástin nové koncepce školy
• V letošním školním roce nastoupilo 5 nových učitelů
• Seznámení se změnou školního řádu
• Nová organizace školní akademie
• Změna organizace vydávání dětí ve školní družině
• Projekty 1.pololetí :
 Project 72 hodin – vybudování bylinkové zahrádky
 Adaptační kurz 6.ročník
 Den Evropských jazyků
 Besedy s policií ČR – 2.stupeň
 31.10.2017 – focení
 22.11.2017 a 20.4.2018 – sběr papíru
 Návštěva planetária
 Vánoční bazar – týden před Vánoci
 Vánoční tvoření – 1.stupeň
 Zájmové vyučování – 2.stupeň

- Na schůzce KPŠ představen žáky 7. ročníku návrh 3 patrové bylinkové zahrádky na školním pozemku v rámci projektu 72 hodin – schválen finanční příspěvěk 3740,- Kč na výrobu a realizaci.


Schůzka 20. 6. 2017

Omluveny: paní Ripplová a Smíšková.
Program:
• Zpráva o hospodaření KPŠ: V. Bečanová-rozesláno e-mailem
Stav na běžném účtu k 20. 6. 2017: 68 901,47 Kč
Stav v pokladně k 25. 4. 2017: 1 583 Kč
• Akce školy-viz web zstskostelec.cz
• akademie: úterý 6.června v sokolovně-poděkování paní Bečanové a Bradové za pomoc s pořadatelskou službou
• výsledky testování ČŠI žáků 9.ročníku
• umístění žáků: z 9.třídy odchází 20 na studijní obory s maturitou, z 5.třídy jde 8 studovat na víceleté gymnázium
• rozloučení s ředitelkou
Termín další schůzky: úterý 19.září od 17 hodin

Schůzka 25. 4. 2017

nepřítomni: Ing. M. Matocha, I. Ripplová
Program:
• Zpráva o hospodaření KPŠ: V. Bečanová-rozesláno e-mailem
Stav na běžném účtu k 25. 4. 2017: 73 816,47 Kč
Stav v pokladně k 25. 4. 2017: 1 246 Kč
-žádost o úhradu autobusu pro exkurzi žáků 6. ročníku: schváleno
• Akce školy-viz web zstskostelec.cz
sběr papíru 21. 4. -poděkování rodičům a rodinným příslušníkům, vyhodnocení sběru za 2016/2017
• Informace o zápisu do 1.ročníku ZŠ-zápis 19. 4. 2017:
-Dostavilo se 77 dětí
-Žádost o odklad si podalo 13 dětí
-Přihlášku k zápisu si podalo: 64 dětí,
z toho trvalý pobyt v Kostelci n.L.: 42
trvalý pobyt jinde: 4
trvalý pobyt v Mratíně: 18
-schůzka se starosty 26. 4.
• Informace o přestupu do 6.ročníku-bude se řešit v červnu
• fotografování: středa 17.května
• akademie: úterý 6.června od 17 hodin v sokolovně-prosba o pomoc s pořadatelskou službou ze strany rodičů
• Diskuse: a) financování vzdělání Shi-Shira, podpora jiného dítěte z ČR
b) ZUŠ Neratovice-zájem o výuku v Kostelci ze strany rodičů trvá
c) vzdání se funkce ředitelky-poděkování + květinový dar Z.Zelenkové
Termín další schůzky: úterý 20. června v 17 hodin


Schůzka 24. 1. 2017

KPŠ 24. 1. 2017
Omluveny: paní Ripplová, Knedlhansová, Benešová, Krušinová, Bradová,
Mgr.Bukovská
Program:
• Zpráva o hospodaření KPŠ: V. Bečanová-rozesláno e-mailem
Stav na běžném účtu k 24. 1.2017: 106 886 Kč
Stav v pokladně k 24. 1. 2017: 3 916 Kč
• Akce školy-viz web zstskostelec.cz
• Bazar pro Shishira při rozsvícení stromečku 25. 11.-výtěžek 7 090 Kč
• Problém s obsazením 2 míst pedagogů od 1.2.2017 se nevyřešil, proto:
a) Výuka Aj ve 4.ročníku bude probíhat ve 2 skupinách
b) spojení 7. A,B
c) zrušení funkce zástupkyně
• Ředitelské volno v pátek 9. 2. nepůjde elektřina
• Požadavek pedagogoů na proplacení:
a) dopravu do divadla pro 1.ročník ANO
b) dopravu do divadla pro 4.ročník ANO-schváleno již na předchozí schůzi
c) dopravu do divadla pro 5.ročník ANO
d) knihy do školní knihovny I.stupně-beletrie-30 ks v ceně 6 000 Kč… ANO
• Informace o zápisu do 1.ročníku a přestupu do 6.ročníku
Termín další schůzky: 25.dubna v 17 hodin

Schůzka 29. 11. 2016

KPŠ
Nepřítomna: Šárka Smíšková
Program:
Z minulé schůzky: a) zjistit od pedagogů požadavky na proplacení: v původním návrhu nebylo zařazeno: požadavek proplacení divadla 31.10. Stínadla se bouří v Gongu pro 7.A,B ve výši 4 598 Kč, divadlo pro 6. A,B -schváleno
b) školní hřiště-předání škole 25.10.2016, cena hřiště: 2 836 136 Kč ( z toho 1 209 877 Kč poskytl KÚ SK-Fond rozvoje obcí a měst, zbytek poskytl zřizovatel)
• Zpráva o hospodaření KPŠ: V. Bečanová
Stav na běžném účtu k 28. 11.2016: 77 374,76 Kč
Stav v pokladně k 28. 11. 2016: 4 129 Kč
-vybírání příspěvku KPŠ 300 Kč třídním zástupcem ze strany rodičů 15. 11.
-celkem vybráno 85 300 Kč
• Akce školy-viz web zstskostelec.cz
• Anketa ohledně dopravy-výsledky odevzdány panu starostovi, ten přislíbil jednání s dopravním podnikem
• Podařilo se obnovit dopravní výchovu-BESIP KÚ SK, teorie ve 4. a 5.ročníku v listopadu, na jaře zkoušky + praxe na DDH Neratovice
• Sběr papíru-úspěšná akce 24. 11. -odevzdáno 9 020 kg papíru, 540 kg lepenky a 20 kg PET víček
• Bazar pro Shishira při rozsvícení stromečku 25. 11.
• Problém s obsazením 2 míst pedagogů od 1.2.2017
• Ředitelské volno v pátek 9.12.-nepůjde elektřina
• EET-Mgr. Ragačová - zákon o EET by se neměl vztahovat na příjmy KPŠ
• Požadavek na proplacení 1 500 Kč-známky pro projekt spolupráce se školami v zahraničí (3.B, 5.A,B)-schváleno
Diskuse: Mgr. Ragačová-pokusit se sjednat smluvní cenu s dopravcem panem Petříkem
Termín další schůzky: 24.1.2017 v 17 hodin

Schůzka 20. 9. 2016

KPŠ
datum schůzky: 20. září 2016

Přítomni (pořadí podle tříd): P.Práglová, I.Ripplová, M.Knedlhansová, H.Slavíčková, L.Benešová, I.Krušinová, V.Bradová, Mgr.A.Ragačová, Ing.M.Matocha, J.Nováková, Š.Smíšková, A.Lippertová, Mgr.Z.Bukovská, V.Bečanová, P.Hromádková

Program:
• Přivítání nových členů
Z minulé schůzky: a) zjistit od pedagogů požadavky na proplacení…..
b) návraty ze školy v přírodě-diskuse na tř.schůzku-cena pobytu
c) školní hřiště-v létě započata rekonstrukce
d) nové interaktivní tabule ve 4. B + 7. A
• Volba výboru: jednohlasně zvoleni: předseda-Ing.M.Matocha, hospodář: V.Bečanová, jednatel: L.Benešová
• Zpráva o hospodaření KPŠ: V. Bečanová
Stav na běžném účtu k 30.6.2016: 97 852,76 Kč
Stav v pokladně k 30. 6. 2016: 969 Kč
-vybírání příspěvku KPŠ 300 Kč třídním zástupcem ze strany rodičů 15. 11.
• Rozhodnutí čerpání prostředků KPŠ:

Položka CZK Poznámka
Mikroskopy pro výuku přírodopisu - 20ks (2. stupeň) 26800 Schváleno 12.4.2016
Dopravní hřiště (1. a 2. ročník) 12.10.2016 8450 Schváleno
Doprava divadlo HP (4.ročník) 6050 12_3_0
Doprava divadlo HP (2. A 3.ročník) 6050 11_3_1
Doprava divadlo MB (8. A 9. ročník) 3500 10_3_2
Nářadí dílny (2. Stupeň) 15000 13_2_0
Učebnice HV (1. a 2. ročník) 1500 14_0_1
Interaktivní učebníce (3.ročník) 8000 9_6_0
Knihy nakl. Albatros (knihovna 1. stupeň) 2000 Schváleno
Učebnice zeměpis 7_8_0 - neschváleno
Doprava na bruslení 1_14_0 - neschváleno
Lyžařský kurz 13000 Schváleno
Pachatelé dobrých skutků - knihy 4_8_3 - neschváleno
Celkem schváleno 90 350

• Akce školy-viz web zstskostelec.cz
• Pamlsková vyhláška: Vyhláška č.282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
-odvezení automatu na Coca-colu
Diskuse:
• Registrační pokladna (bazar)

Termín další schůzky: 29.11. v 17 hodin

Schůzka 14. 6. 2016

KPŠ -14. červen 2016
Přítomni:M.Knedlhansová, H.Slavíčková, L.Benešová, I.Krušinová, V.Bradová, Mgr.A.Ragačová, Ing.M.Matocha, E.Pokorná, V.Bradová, Mgr.Z.Bukovská, V.Bečanová, P.Hromádková

Program:
Z minulé schůzky: a) Akademie v sokolovně-poděkování za pořadatelský dohled paní Benešové, Bukovské, Pokorné, Ragačové a panu Matochovi
b) Požadovat od přepravců, aby byly v autobuse pásy na všech sedadlech-vyjádření právníka, na plavání již autobusy nasmlouvané, na švp pásy byly
c) Upozornění, že v 8. ročníku někdo užívá drogy-reakce ředitelky: testování žáka-výsledek negativní, 26. 5. policista se služebním psem-prohledávání šaten a učeben 8. a 9. ročníku-negativní výsledek
d) Otevření pobočky ZUŠ Neratovice v Kostelci nad Labem - pan ředitel ZUŠ sdělil, že KHS schválila žádost, ale on sám bude žádat až pro školní rok 2017/2018

• Zpráva o hospodaření KPŠ: V. Bečanová
• Akce školy-viz web zstskostelec.cz
• Umístění žáků- odchod na osmileté gymnázium 5 žáků, na střední školy s maturitou 18, bez maturity 10, odchod z nižších ročníků 2, přestup na sportovní školu 4
• Přestup žáků od 1.9.2016-2 z Brázdimi, 6 z Veleně, 9 ze Sluh, 9 z jiných obcí
• Přijetí žáků do 1.ročníku-předpoklad 45 žáků
• Návrh rozšíření školy-z důvodu nárůstu počtu žáků-studie, současný stav: 59 žáků z okolních obcí
• Inkluze- úprava ŠVP
• Poděkování členkám KPŠ, které končí z důvodu odchodu dětí na střední školy, paní E.Pokorné a G.Novákové za dlouholetou práci v KPŠ
• Různé:
1. Návraty dětí ze školy v přírodě tak, aby si je rodiče mohli vyzvednout po pracovní době – odpolední hodiny, sobota
2. Školní akademie – KPŠ poděkoval škole a žákům za vynikající vystoupení . Místo konání, délka a organizace pro příští rok budou diskutovány.
3. Školní hřiště – během prázdin, nebo na podzim se počítá se stavbou nového atletického oválu a doskočiště.
• Termín další schůzky: 20. 9. v 17 hodinSchůzka 12. 4. 2016

Přítomni: paní M.Knedlhansová, J.Kohoutová, L.Benešová, V.Bradová, Mgr.A.Ragačová, Ing.M.Matocha, J.nováková, E.Pokorná, A.Lippertová, Mgr.Z.Bukovská, P.Hromádková, G.Nováková

Program:
Z minulé schůzky: a)Rozpočet školy-návrh, priority: hřiště, šatny, WC v čp. 89, interaktivní tabule –školská rada dne 9. 3. 2016 souhlasila, zastupitelstvo 30. 3. šatny neschválilo
b) platba autobusu na lyžařský kurz-seznámení veřejnosti prostřednictvím Zpravodaje
c) platba autobusu do Gongu-6.A,B
d) proplacení mikroskopů-10 ks celkem-26 800 Kč-souhlas s proplacením
• Zpráva o hospodaření KPŠ: V. Bečanová
-souhlas s proplacením autobusu do Divadla Na Fidlovačce pro 8. a 9. ročník
-souhlas s proplacením autobusu pro dívky na krajské kolo vybíjené v Benešově
• Rozpočet školy schválený 30. 3. 2016-seznámení, mimo rozpočet ZŠ -hřiště
• Akce školy-viz web zstskostelec.cz
• Změna názvu školy od 1. 4. 2016: ZŠ T.Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace
• Akademie v sokolovně-sál propůjčí TJ SOKOL zdarma
Diskuse:
• Otevření pobočky ZUŠ Neratovice v Kostelci nad Labem - pan ředitel ZUŠ sdělil, že je vše v jednání, v současné době leží žádost na krajské hygienické stanici
• Požadovat od přepravců, aby byly v autobuse pásy na všech sedadlech- dle platné legislativy (podle stránek BESIP je to pro dálkové autobusy povinné)Mgr.Ragačová
• Upozornění, že v 8. ročníku někdo užívá drogy-reakce ředitelky: v případě podezření bude proveden u dotyčného žáka test
• Termín další schůzky: 14. 6. 2016 od 17 hodin

Schůzka 16. 2. 2016

Přítomni: M. Knedlhansová, J. Kohoutová, L. Benešová, I. Krušinová, V. Bradová, Mgr. A. Ragačová, Ing. M. Matocha, J. Nováková, E. Pokorná, A. Lippertová, Mgr. Zuzana Bukovská, V. Bečanová, P. Hromádková
Omluvena: G. Nováková
Program:
* Z minulé schůzky: Zápach z kocourů ve IV. A-způsoben materiálem pro adventní
věnce-přesunut do dílen
Návrh pro ŠJ.- Zeleninový bar-instalace 21. 1. 2016
b) ZUŠ-výsledky jednání s panem ředitelem-odeslal žádost KHS
c) Rada města Kostelec n. L. schválila Usnesením č.6 ze dne 6. 1. 2016 umístění sídla spolku KPŠ na adrese Komenského náměstí čp. 288
d) Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 1. 2016: zápis změny do spolkového rejstříku: Klub přátel základní školy v Kostelci nad Labem, z.s. –Ing. Matocha
* Zpráva o hospodaření KPŠ: V. Bečanová
-zakoupení pomůcek podle schválení
a) mikroskopy: 1 ks (s připojením na PC)
b) moderní pomůcky do kabinetu Tv: 1 ks fotbalový míč +10 ks florbalové hokejky
c) encyklopedie pro knihovnu I.stupně
d) výtvarný materiál a pomůcky pro I.stupeň
-úhrada autobusu na lyžařský výcvik-13 310 Kč schválena
-platba členských příspěvků: bezhotovostní způsob se neosvědčil, doporučení: předem oznámit, že se bude vybírat na třídní schůzce + rodiče zapíší, ve které třídě čl. příspěvek v případě sourozenců uhradí
* Akce školy-viz web zstskostelec.cz
* Modernizace-PVC –schody, 2 učebny
* Zápis do 1.třídy 2016/2017 + příchod žáků z Veleně + potřeba nového učitele
* Rozpočet školy-návrh, priority: hřiště, šatny, WC v čp. 89, interaktivní tabule
-KPŠ se souhlasí s navrženými prioritami – schváleno
* Výhled potřeb školy-učebny-18 tříd
Diskuse:
a) nákup mikroskopů pro žáky-projednání přesunuto na další schůzku
b) požadavky pedagogů na kulturní akce, exkurze
c) platba autobusu do divadla-6. tř. do Gongu-cena 2 700 Kč-schváleno
* Termín další schůzky: 12. duben od 17 hodin

Schůzka 1. 12. 2015


Přítomni: M.Knedlhansová, K.Zůrková, J.Kohoutová, L.Benešová, V.Bradová, Mgr.A.Ragačová, Ing.M.Matocha, J.Nováková, E.Pokorná, A.Lippertová, Mgr.Z.Bukovská, V.Bečanová, P.Hromádková, G.Nováková
Program:
1.Z minulé schůzky:
a)stanovy spolku projednány na třídních schůzkách 24.11.2015
b)ZUŠ Neratovice-výsledky jednání s ředitelem, záměr města
2.Volba výboru KPŠ: předseda:Ing.M.Matocha, jednatel:L.Benešová, hospodář:V.Bečanová
3.Zpráva o hospodaření KPŠ přednesla V.Bečanová
-návrhy na čerpání
Žádosti o proplacení:a)mikroskopy-schváleno zakoupení pro učitele(připojení na PC),
odloženo schválení zakoupení pro žáky
b)moderní pomůcky do kabinetu Tv-schváleno zakoupení 1 ks míče, hokejky na florbal,
neschváleno zakoupení dalšího moderního náčiní
c)encyklopedie pro knihovnu I.stupně-schváleno
d)výtvarné potřeby pro I.stupeň-schváleno
e)interaktivní učebnice prvouky-neschváleno
4.Akce školy-viz web zstskostelec.cz
5.Poděkování za sbírku Život dětem-vybráno 5 440 Kč
6.Bazar pro ShiShira-předáno 5 587 Kč
7.Poděkování spolku HAKUKA za knižní dar.
8.Diskuse:a)Mgr.A.Ragačová-zápach z kocourů ve IV.A
b)P.Hromádková-dělení současné VIII.třídy na VIII.A + VIII.B-ředitelka provedla
analýzu, závěr:dělení třídy nebude
c)K.Zůrková-návrh pořízení zeleninového baru do ŠJ, žádost přednese vedoucímu
Č.Vítovi J.Nováková
9.Termín další schůzky: 16.únor v 17 hodin

Schůzka 15. 9. 2015

KPŠ-15.září 2015
Přítomni:M.Knedlhansová,K.Zůrková,J.Kohoutová,L.Benešová,I.Krušinová,V.Bradová,Mgr.A.Ragačová,Ing.M.Matocha,E.Pokorná,A.Lippertová
Omluvena:G.Nováková¨
Program:
1.Z minulé schůzky:a)návrh stanov spolku
b)školní automaty na jídlo a pití-seznam doporučených potravin
ministerstvo školství a zdravotnictví ještě nezveřejnilo
c)ZUŠ-výsledky jednání s panem ředitelem
d)školní družina-přijato 108 dětí,tedy všichni zájemci
2.Zpráva o hospodaření KPŠ-V.Bečanová
Žádosti o proplacení:a)literární beseda s M.Drijverovou pro 2.a3.ročník:schváleno
b)pomůcky na kroužek matematiky podle prof.Hejného:schváleno
c)dresy pro žáky na soutěž v kopané I.stupně:schváleno
d)encyklopedie pro knihovnu I.stupně-projednání odloženo na příští schůzku
e) mobilní dopravní hřiště propůjčení pro žáky 1.-2.ročníku:schváleno
f)výtvarné potřeby opro žáky I.stupně-odloženo
g)proplacení jedné cesty autobusem na operu pro IV.A,B:schváleno
h)proplacení cesty autobusem pro žáky 7.ročníku na lyžařský kurz:schváleno
i) proplacení cesty autobusem pro žáky 6.ročníku do divadla v MB:schváleno
3.Akce školy-viz web zstskostelec.cz
4.CERMAT-ředitelka seznámila s výsledky testování žáků
5.Akademie-pořádání v roce 2016 (platba sokolovny)-nutno zjistit cenu
6.Vize školy-ředitelka seznámila s návrhem
7.Pozvánka na oslavu 120.výročí vzniku měšťanské školy
8.Seznámení s adopcí ShoShira-dotování vzdělání chlapce z Bangladéše
9.Diskuse:a)E.Pokorná-možnost získání nahrávky z akademie žáků z června 2015
b)Mgr.A.Ragačová-možnost získání interaktivní tabule do učebny IV.A
10.Termín další schůzky:1.prosinec 2015

Schůzka 16. 6. 2015

KPŠ dne 16. 6. 2015
Přítomny: paní Bečanová, Bradová, Krušinová, Lippertová, G. Nováková, Pokorná a Mgr.
Ragačová
Omluveni: paní Benešová, Kohoutová, Ing. Legátová a Ing. Matocha
Program schůzky
• Z minulé schůzky: a) stanovy spolku –návrh poslán Ing. Matochou
b) Školní automaty na jídlo a pití
-seznam doporučených potravin ministerstvo školství ani zdravotnictví nezveřejnilo
- současná nabídka nápojů a potravin v automatech v ZŠ dle členů KPŠ vyhovuje
c) dopravní hřiště Neratovice-nový vedoucí-teorie proběhla, praxe přesunuta na podzim
d) ZUŠ-výsledky jednání s ředitelem ZUŠ v Neratovicích: čeká na odpověď z MŠMT, Radě města Neratovice ještě návrh nepodal
e) článek Petry Hromádkové „Aktivní maminky po letech opět v akci, tentokrát trochu jinak“ byl ve Zpravodaji v květnu zveřejněn
• Zpráva o hospodaření KPŠ: V. Bečanová
Stav v pokladně k 16. 6. 2015: 5 005 Kč
Stav na běžném účtu: 113 115,84 Kč
-návrhy na čerpání
-proplatit vstup do bazénu a cestovné –odměna ŠD za pohádku Zlatovláska
• Akce školy-viz web zstskostelec.cz
• Prověrky ČŠI-výsledky žáků 9. ročníku v Přírodovědném přehledu a Společenskovědním přehledu
• Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků 9. ročníku se zaměřením na jejich rozvoj od 5. ročníku -výsledky
• Akademie-místo pořádání v roce 2016 (platba v sokolovně)
• Organizace školního roku 2015/2016
• Jiné: Poděkování za práci paní Ing. Legátové a Pajkrtové
• Termín další schůzky: 15. 9. v 17 hodin

Schůzka 7. 4. 2015

Přítomny: J.Kohoutová,L.Benešová,V.Bradová,Mgr.A.Ragačová,E.Pokorná,A.Lippertová,G.Nováková
Program:
• Z minulé schůzky: a) stanovy spolku –úkol zůstává
b) monitoring ZUŠ-sdělení výsledků a vyjádření p. řed. ZUŠ
• Akce školy-viz web zstskostelec.cz
• Rozpočet školy-po schválení zřizovatelem
• Školní stravování
-schůzka s vedoucím Č. Vítem 12. 3. ohledně dotazníků
-seminář s MUDr. Cajthamlovou
• Školní automaty na jídlo a pití
-Školská rada-doporučení vedení školy zabývat se skladbou nabídky potravin z hlediska principů zdravé výživy
-výpověď fi Coca cola-jednání 6. 3. –obměna nápojů
-jednání 19. 2. s fi ADDFOOD-nová nabídka potravin
-Školní mléko-děti si ho nevyzvedávají, ačkoli mají mléčenky zaplacené a mohou si vybrat z 5 druhů
• Školní družina-navýšení kapacity na 120 žáků od 1. 9. 2015
• Ředitelské prověrky-srovnání s okolními školami Kly, Všetaty, Lužec, Byšice
IV. A ZŠ Kostelec 1.místo v Čj -průměr1,41, IV. B 2. místo v M- průměr 2, 30
• dopravní hřiště Neratovice-vyjádření paní Satynkové
• Diskuse: P. Hromádková-seznámení s články Zdravá svačina a Navrácení úcty
• Termín další schůzky: 16. 6. v 17 hodin
Schůzka 20. 1. 2015

Přítomni: J.Kohoutová,I.Krušinová,Mgr.A.Ragačová,Ing.M.Matocha,E.Pokorná,A.Lippertová,V.Bečasnová,P.Hromádková,G.Nováková,Ing.V.Legátová
Program:
• Přivítání nových členů
• Z minulé schůzky: a) stanovy spolku + účetnictví
b) zabezpečení budovy-video ke zvonku do ŠD-sponzorský dar
c) úprava dívčího WC v přízemí čp. 288 (madlo, natřené schody, 2 nové kabinky)
d) před ŠJ nový odpadkový bezdotykový koš
e) šatny-stavební úprava –rozpočet 257 213 Kč
• Zpráva o hospodaření KPŠ: V. Bečanová
• Platba členského příspěvku KPŠ-všechny třídy zaplatily
• Akce školy-viz web zstskostelec.cz
• Lyžařský kurz-přihlásilo se 21 zájemců, zálohu zaplatil 1, kurz odvolán
• Kontrola Krajské hygienické stanice SK dne 13.1.2015, závěr: Při státním zdravotním dozoru nebyly zjištěny závady.
• Školská rada-volby na třídních schůzkách 18. 11.
-předseda Ing. Havlík, členové: L. Benešová, Ing. Matocha
-schůzka 13. 1. 2015
• Rozpočet školy-priority
- úspora plynu 413 696 Kč (proti roku 2013)
• Dotazník-stravování
Vyhodnocení: Ing. M. Matocha
• Termín další schůzky: úterý 7. dubna v 17 hodin

Schůzka 11. 11. 2014

Přítomni: J.Kohoutová, L.Benešová, V.Bradová, Mgr.A.Ragačová, Ing.M.Matocha, E.Pokorná, A.Lippertová, V.Šifner, V.Bečqnová, R.Pánová, G.Nováková, Ing.V.Legátová
Program:
• Z minulé schůzky:
a) návrh na pořízení uzamykatelných skříněk do šatny pro žáky
II.stupně předložen
b) čísla účtu ZŠ, KPŠ jsou na webu ZŠ
c) interaktivní tabule pořízena, poděkování KPŠ za příspěvek 120 000 Kč
d) dopravní hřiště-akce uskutečněna-kladně hodnocena-platbu v plné výši 9 560 Kč
uhradilo KPŠ
• Zpráva o hospodaření KPŠ: V. Bečanová
• Návrh na výši členského příspěvku KPŠ ve výši 300 Kč schválen
• Účetní pro KPŠ: paní Veselá
• Školská rada-volby na třídních schůzkách 18. 11.
-kandidáti –volební komise obdržela návrhy: Ing. Havlík, Ing. Matocha,
A.Ragačová, Vít Šifner,
-volební lístek
• Dotazník-stravování
• Prohlídka budovy
• Termín další schůzky: 20.1.2015

Schůzka 16. 9. 2014

Přítomni: J.Kohoutová, L.Benešová, V.Bradová, Mgr.A.Ragačová, Ing.M.Matocha, E.Pokorná, A.Lippertová, V.Bečanová, Ing.V.Legátová
Program:
• Přivítání nových členů, zástupce VII. B bude volen na třídní schůzce 18. 11.
• Volby výboru-předseda: Ing. Marek Macocha
jednatel: Lenka Benešová
hospodář: Vendula Bečanová
• Z minulé schůzky:
a) cesta ke hřišti-Rada města nesouhlasila s přijetím daru na zhotovení chodníku od KPŠ
b) reklamní propisovací tužky v ceně 5 638 Kč uhradí KPŠ
c) odloučené pracoviště ZUŠ Neratovice-pan ředitel ZUŠ požádá o povolení
výuky hry na hudební nástroj v ZŠ Kostelec n. L.
d) místo konání akademie-sokolovna-projednáno s Ing. Kocourkem, který souhlasí
• Vyhodnocení dotazníků Kalibro-Škola a já pro 5. ročník
• Shishir-ADRA -zpráva o chlapci+dárek
• Hřiště- sportovní hřiště I. etapa –otevření 2. 9.
• Údržba o prázdninách- vymalování budovy čp. 289
-vrata
• Organizační opatření pro školní rok 2014/2015: a) navýšení počtu žáků na 314
b) úpravy tříd (spojování, rozdělování)
c) příchod nových pedagogů
• Zpráva o hospodaření KPŠ: V. Bečanová
• Návrh na čerpání peněz v souladu se stanovami: KPŠ uhradí ZŠ 1 ks interaktivní tabule včetně příslušenství
• Občanské sdružení-změny od 1. 1. 2014:
a) změna názvu
b) úprava stanov
c) nutnost najít účetní
• Školská rada-končí tříleté funkční období-volby na třídních schůzkách 18. 11.
• 10. 10. Dopravní hřiště-návštěvu 1. – 3. ročníku v ceně 9 560 Kč-uhradí KPŠ
• Diskuse: a) platbu příspěvku KPŠ lze provést na třídních schůzkách 18. 11., později hotově TU nebo posláním na účet KPŠ 462397399/0800 (nutno uvést jméno dítěte a třídu)
b) zástupce KPŠ připraví do 11. 11. dotazník pro rodiče ohledně spokojenosti se stravováním ve ŠJ, dotazníky budou předány rodičům na třídních schůzkách
c) prohlídka školy pro členy KPŠ během schůzky 11. 11.
d) číslo běžného účtu KPŠ a ZŠ umístit na web
• Termín další schůzky: úterý 11. 11. v 17 hodin

Schůzka 24. 6. 2014

Přítomni: za KPŠ:V. Bradová, Mgr. A. Ragačová, Ing. M. Macocha, E. Pokorná, V. Bečanová
za ZŠ: Mgr. K. Neubertová, Mgr. Z. Zelenková
Program:
• Zpráva o hospodaření KPŠ: V. Bečanová
• Občanské sdružení-změny ve financování-daňové přiznání KPŠ za rok 2013
• Hledá se účetní pro KPŠ-návrhy
• Akce školy za IV. čtvrtletí školního roku 2013/2014-viz web ZŠ
• Hřiště- sportovní hřiště I. etapa –zahájení 16. 6.
-cesta ke hřišti- pokud rozpočet nepřesáhne 120 000 Kč, pověřuje se
ředitelka objednáním firmy k realizaci zakázky během prázdnin
• Čerpání rozpočtu na r. 2014:
- interaktivní tabule 2 ks z investičního fondu
-nová vrata-Adrie-čp. 289 –ve výrobě
-PC do ŠD
• Hodnocení prospěchu a chování: a) neomluvené hodiny u 3 žáků (celkem 90 hodin)
b) neprospělo-na I.stupni: 0 žáků
-na II.stupni: 7 žáků, z toho 3 mohou konat opravné zkoušky
c) průměr 1,00 na II.stupni: E. Kuchařová, J. Legát
d) vyznamenání na II.stupni: 14 žáků
e) chování: 3 DŘŠ, 2 z chování: 5 žáků, 3 z chování: 1 žák
• Organizační opatření pro školní rok 2014/2015: a) navýšení počtu žáků o 23
b) úpravy tříd (spojování, rozdělování)
c) odchod učitelů: Ing. Tonarová, Ing. Škoda
d) příchod učitelů od 1. 9. 2014: Mgr. Glaserová, Mgr. Kašparová, Mgr. Sklenářová
e) o hlavních prázdninách vymalování budovy čp. 289
• Diskuse: a) G. Nováková: pořízení uzamykatelných skříněk do šatny pro žáky
II.stupně-souhlas ostatních členů, ředitelka pověřena zjistit cenu
b) propisovací tužky s logem ZŠ-žádost ředitelky-zatím neschválena
c) Akademie školy-návrh změny místa-sokolovna-ředitelka pověřena
zjistit podmínky s Ing. Kocourkem
d) zájem rodičů o zřízení pobočky ZUŠ Neratovice v Kostelci n. L.-ředitelka
pověřena zjistit možnosti
• Termín další schůzky: 16. září od 17 hodin


Schůzka 8. 4. 2014

Program:
• Zpráva o hospodaření KPŠ: V. Bečanová
• Hřiště- 1. 5. – 31. 7. rekonstrukce -I. etapa –financování: MěÚ
• Rozpočet na r. 2014
-malování budov čp. 288 a 289-nabídka zakázky ve zpravodaji
• Akce školy za III. čtvrtletí školního roku 2013/2014
• Plavecký výcvik od 3. 2. –zajištěn pro žáky 2. a 3. ročníku
• Škola v přírodě žáků 2.- 6. ročníku (Rekreační středisko Kymevo v Hrachově, termín: 9. 6. – 16. 6. 2014)-vedoucí: H. Nováková
• Organizační změny: v březnu odchod Mgr.K.Prejzkové na MD-zástup Mgr.Z.Černá (chemie)
-dlouhodobá nemoc Mgr.A.Markové-zástup Mgr.A.Kašparová (Př + Tv)
• možnost platby členského příspěvku KPŠ na účet
• spolupráce s OSPOD
Termín další schůzky: 24. červen od 17 hodin

Schůzka 28. 1. 2014

Program:
• Zpráva o hospodaření KPŠ: V. Bečanová
• Hřiště- sportovní hřiště I. etapa –projekt-výběrové řízení-financování
• Modernizace školy:
1. Dálkové ovládání dveří do ŠD
2. Kapesní kalkulátory pro I. stupeň
3. Nová střecha –dílny
4. Kotel-dílny
5. Skříně do učebny v přízemí (3.A)
6. Židle-sborovna čp. 89
7. ŠD-vestavěná skříň
8. Stolky pod kopírku ve sborovnách čp. 89, 288
9. Herní prvek-hřiště čp. 89
10. Kompresor-míče-kabinet Tv
11. ŠD-hračky
12. Stavebnice na Pč pro 3. ročník
13. Po zcizení(a získané náhradě): nářadí do dílen, nádobí do cvičné kuchyně

• Rozpočet na r. 2014:
Opravy, údržba, modernizace:
-malování budov čp. 288 a 289
-ŠD:garnýže
-I. Vávrová-PC k interaktivní tabuli do 1. B
- Interaktivní tabule
-nová vrata-Adrie-čp. 289 (výměna za plechová)
-repasovat vstupní dveře do čp. 288, 289 (vchod do ŠD)
-vstupní dveře do čp. 89 (repasovat nebo nové)
-dveře do chodby čp. 89
-ŠJ-konvektomat
-cvičebnice Aj pro 4. ročník AJ-1
-přenosný dataprojektor
-kopírka pro ŠD
• Akce školy za II. čtvrtletí školního roku 2013/2014
• Plavecký výcvik od 3. 2. –zajištěn pro žáky 2. a 3. ročníku, 2 autobusy
• Lyžařský kurz žáků 7. ročníku (Studenov , termín: 8. 2. – 15. 2.)vedoucí: T. Prejzek, Š. Blahová
• Škola v přírodě žáků 2.- 6. ročníku (Rekreační středisko Kymevo v Hrachově, termín: 9. 6. – 16. 6. 2014)-vedoucí: H. Nováková
• Organizační změny: v březnu odchod K. Prejzkové na MD
• Diskuse: a) možnost platby členského příspěvku KPŠ na účet
b) požadavek rozdílného času zahájení třídních schůzek na I.stupni
• Termín další schůzky: 8. duben od 17 hodin


Schůzka 19. 11. 2013

Program:
•Zpráva o hospodaření KPŠ: V. Bečanová
-návrh výše členského příspěvku 300 Kč
-návrh na využití zůstatku
•Z důvodu duplicity zánik organizace KPŠ,která byla registrována dne 11.6. 1996
•Občanské sdružení-přeregistrování podle nového občanského zákoníku
•Jednání školské rady 27. 8. 2013
•Hřiště- Usnesení Rady města ze dne 2. 10.2013-akceptace nutnosti rekonstrukce venkovního sportovního areálu + objednání projektové dokumentace
-zasedání Zastupitelstva města dne 25. 9. 2013-schválení zapojení nových příjmů do výdajů do kapitoly ZŠ –sportovní hřiště I. etapa
•Modernizace školy o prázdninách a v I. čtvrtletí šk.r. 2013/14
•ŠD-podle Kritérií přijetí nebylo možno vyhovět všem zájemcům-poděkovat paní Podskalské, Soukupové, Krobové a Šteflové za vstřícnost
•Akce školy za I. čtvrtletí školního roku 2013/2014
-adaptační kurz žáků 6. ročníku se pro malý zájem neuskutečnil (cyklo ve Mšeně)
•Plavecký výcvik
•Lyžařský kurz žáků II. stupně: přednost mají žáci 7. ročníku (Studenov , termín: 8. 2. – 15. 2. , cena 3 500 Kč + skipas)-vedoucí: T. Prejzek
•Škola v přírodě žáků 2.-6. ročníku (Rekreační středisko Kymevo v Hrachově, termín: 9. 6. – 16. 6. 2014, cena: 3 250 Kč)-vedoucí: H. Nováková
•Diskuse -příspěvek na dopravu na lyžařský kurz
•Termín další schůzky: 28. 1. 2014 od 17 hodin

Schůzka 25. 6. 2013

Program:
• Zpráva o hospodaření KPŠ: V. Bečanová
• Akce školy za IV. čtvrtletí školního roku 2012/2013
• Hodnocení prospěchu a chování žáků
• Organizační opatření –školní rok 2013/2014
• Sběr papíru-7 314 kg, 16 091 Kč -odevzdáno na účet KPŠ
• Škola v přírodě-dotazníky rodičům 2. ročníku- výsledek: zájem o švp v příštím roce
• Hřiště: projednání a schválení studie, kterou vypracoval J. Kůla
• Termín další schůzky: listopad
• Poděkování paní P. Procházkové a R. Novákové za dlouhodobou práci v KPŠ

Schůzka 9. 4. 2013

Schůzka dne 9. 4. 2013

Program:
• Zpráva o hospodaření KPŠ: V. Bečanová
• Kritéria pro přijímání dětí do ŠD-projednání návrhu školské rady
• Akce školy za III. čtvrtletí školního roku 2012/2013
• Lyžařský kurz-příspěvek na půjčení běžek
• Rozpočet školy na rok 2013 (zřizovatel přispívá na 1 oběd žáka částkou 10,50 Kč, přispívá i na plavání)
• Hromadný sběr papíru 22. 4.
• Hřiště: Ing. Matocha –Dopis rodičům
• Schválení příspěvku na první etapu sportoviště ve výši
100 000 Kč, který se bude čerpat z peněz fondu KPŠ
• Diskuse:
a) paní Pokorná -škola v přírodě pro II. B (anketa mezi rodiči, doprovod)
b) úhrada plaveckého kurzu pro příští školní rok (částečně zřizovatel, rodiče….)

• Termín další schůzky: 25. června v 17 hodin

Schůzka 8. 1. 2013

8.ledna 2013
Program:
• Přivítání nových členů + e-mailové adresy
• Informace Ing. Tomáška o ekologickém programu pro II.stupeň, který sám absolvoval
• Poděkování vedení školy Ing. Tomáškovi za jeho práci v KPŠ
• Zpráva o hospodaření KPŠ: V. Bečanová
• Návrhy na využití peněz KPŠ: vybavení hřiště čp.89 herním prvkem a rekonstrukce sportovního areálu za budovou čp. 288
• Akce školy za II. čtvrtletí školního roku 2012/2013
• Platba plaveckého kurzu a lyžařského kurzu-příspěvek
• Informace o průběhu projektu Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ
• Rozpočet školy-návrh potřebných položek
• Web.stránky tříd I. B a II. B
• Zpráva ČŠI
• Dopis od adoptovaného chlapce ShiShira
• Diskuse: Odstranění ostrých předmětů ze dvora školy-E. Pokorná
• Termín další schůzky: 9. 4. 2013 v 17.30 hodin

Schůzka 13. 11. 2012

Přítomni: J. Pandulová, Ing. M. Tomášek, A. Lippertová, V. Šifner, V. Bečanová, R. Nováková, Š. Zelenková, P. Procházková, Mgr. K. Neubertová a Z. Zelenková
Program:
• Zpráva o hospodaření KPŠ: V. Bečanová
• E-mailové adresy členů KPŠ
• Akce školy za I. čtvrtletí školního roku 2012/2013
• Školská rada –zápis ze schůze 2. 10. 2012
-Kritéria přijetí do ŠD: souhlas s pozměněným návrhem
• Plavecký kurz pro žáky 2. a 3. ročníku –doporučení: zachovat
a) Souhlas s úhradou částky 23 335,80 Kč za plavání žáků za školní rok 2011/2012
b) Platba plaveckého kurzu ve školním roce 2012/2013: požádat zřizovatele o zvýšení výše současného příspěvku na plavecký kurz, případně hradit z KPŠ
• Doporučení přispívat na lyžařský kurz žáků II.stupně
• Web.stránky tříd-připravuje se I. B a II. B
• Diskuse: Ing. Tomášek-nabídka ekologických výukových programů
• Termín další schůzky: úterý 8. 1. 2013 od 17 hodin

Schůzka 26. 6. 2012

Program:
Z minulé schůzky: a) ADN žáků 4. ročníku vedla Mgr. P. Hrádková
b) Hv v 8. ročníku-všichni hodnoceni zastupující učitelkou známkou 1
• Zpráva o hospodaření KPŠ: V. Bečanová
• Akce školy za IV. čtvrtletí školního roku 2011/2012
• Omezení prostředků –platba plaveckého kurzu plně rodiči nebo jeho zrušení
• Schůzka s vedením ŠJ panem Vítem a paní Loudovou 12. 6. (pestrost jídel, kontrola ČŠI, zvýšení ceny obědů, výběr ze dvou jídel)
• Web.stránky tříd-výsledky ankety Ing. Havlíka
• Doplnění pedagogického sboru na základě konkurzu
• Poděkování paní Růžičkové za práci v KPŠ
• Diskuse

Schůzka 17. 4. 2012

KPŠ-schůze 17.4.2012
Přítomni všichni zástupci 1. – 8. tříd
Program:
• Z minulé schůzky:pan školník bude provádět úklid na WC na budově čp. 89 vždy po skončení velké přestávky
• Šatny ve ŠD-zřizovatel uvolnil v rozpočtu potřebnou finanční částku, zadal zpracování výkazu výměr, bude vybírána firma k provedení zakázky
• Zpráva o hospodaření za III.čtvrtletí školního roku 2011/2012:V. Bečanová
• Akce ZŠ a ŠD za III.čtvrtletí
• Informace o schůzi školské rady
• Anketa pro rodiče žáků I.B, II., III., IV.A,B týkající se webových stránek tříd, kterou připravili Ing. Havlík a Ing. Tomášek
• Seznámení s Dodatkem č.4 ke Školnímu řádu (hodnocení žáka v případě střídavé péče rodičů)
• Seznámení s Dodatkem č.1 ke školnímu vzdělávacímu programu ŠD: Kritéria přijetí
• Akademie pro rodiče a veřejnost bude 7. 6.
• Diskuse rodičů: a)ADN ve 4. třídě, hudební výchova na II.stupni za nemocnou
M. Kalistovou
b) výuka přírodopisu a fyziky v 6. ročníku
Příští schůzka se uskuteční 26. června v 17 hodin.

Schůzka 17. 1. 2012

schůzka 17. ledna 2012

Přítomní rodiče
třída jméno zástupce
I. A Jana Pandulová
I. B Ing. Martin Tomášek
II. Alice Lippertová
III. Vít Šifner
IV. A Vendula Bečanová
IV. B Radka Nováková
V. Šárka Zelenková
VI. A Kateřina Pajkrtová
VI. B Ing. Veronika Legátová
VII. --
VIII. Pavlína Procházková
IX. --

Program:
• Projednání bodů diskuse z 8. 11.
• Zpráva o hospodaření-paní Bečanová : a) za všechny třídy odveden příspěvek na KPŠ
b) informace o příjmech, výdajích a zůstatku v pokladně a na běžném účtu
c) návrh Ing. Legátové: doplnit o příspěvek na lyžařský kurz, návrh bude projednán
na třídních schůzkách 17. 4., neboť lyžařský kurz letos vzhledem k malému počtu
přihlášených žáků (celkem 7) škola nepořádá
d) návrh Ing. Tomáška: platit z peněz KPŠ uklízečku, která by každou hodinu otírala
sedátka na WC v budově čp. 89, návrh bude projednán na třídních schůzkách 17. 4.
• Akce školy za II. čtvrtletí –ředitelka
• Školní dotované mléko-zvýšil se zájem o neochucené mléko
• Školská rada: a) výsledky voleb
b) změny ve školském zákoně týkající se školské rady od 1. 1. 2012
• Informace o návštěvě členů Rady města 14. 12. ve škole ohledně rekonstrukce ŠD
• Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2012-návrh paní Novákové-dotace zřizovatele na plavání pro občany ( a tedy i žáky) v bazénu v okolí
• Informace o škole v přírodě pro 4. a 6. ročník
• Zájmový kroužek SPORTOVEC vzhledem k úpravě rozvrhu je pouze jednou za čtrnáct dní
• Recyklace-dotaz Ing. Legátové-ZŠ je zapojena

Příští schůzka bude v úterý 17. dubna od 16 hodin.

Schůzka 8. 11. 2011

Přítomní rodiče:
Třída Jméno
I.A Jana Pandulová
I. B Martin Tomášek
II. Alice Lippertová
III. Vít Šifer
IV. A Vendula Bečanová
IV. B Radka Nováková
V. Šárka Zelenková
VI. A Kateřina Pajkrtová
VI. B Veronika Legátová
VII. Martina Štromajerová
VIII. Pavlína Procházková
IX.  Eva Růžičková

Program: 
• Zpráva o hospodaření KPŠ-paní V. Bečanová
• Projednání výše členského příspěvku na školní rok 2011/2012 
• Příprava na volby zástupců rodičů do školské rady (volební komise obdržela pouze jeden návrh: pan Havlík, proto se KPŠ dohodlo, že dalšími kandidáty budou přítomní rodiče z I. – VI. ročníku na schůzce KPŠ dne 8. 11.)
• Akce školy a ŠD za I. čtvrtletí školního roku 2011/2012
• Provoz školní družiny od 1. 9. 2011
• Provozní řád školní jídelny od 1. 9. 2011
• Seznámení s výsledky kontroly krajské hygienické stanice (bez závad)
• Volno ředitelky školy pro žáky dne 18. 11. 2011 a 9. 1. 2012 
Diskuse:
• Sešity pro žáky-paní Pajkrtová
• Mimočítanková četba-paní Legátová a Jedličková
• Fyzická zdatnost žáků a náplň tělesné výchovy-paní Jedličková
• WC na budově čp. 89 (návrh úklidu i během vyučování)-pan Tomášek
• Šatny ve školní družině-malá kapacita-pan Tomášek, pan Šifer

Termín příští schůzky: úterý 17. 1. 2012 od 17 hodin