Základní škola T. Stolzové
logo banner

Charakteristika školy

Jsme úplnou školou s 1. – 9. postupným ročníkem, nacházíme se v malém městě a jsme jedinou spádovou základní školou v obci, do spádového obvodu školy patří obec Mratín. Do školy dojíždí z okolních obcí kolem 100 žáků. Školu v současné době navštěvuje přibližně 440 žáků, naplněnost tříd je v průměru 25 žáků. Součástí školy je školní družina. V současné době navštěvuje pět oddělení 143 žáků.

Vybavení školy

Výuka na naší škole probíhá ve dvou budovách.

Ve starší z nich jsou umístěny třídy pro žáky I.stupně. Některé třídy jsou prostorově menší. Všechny třídy jsou napojeny na internet. U budovy je malé školní hřiště a zahrada vybavená dřevěnými hracími prvky. Žáci tu tráví přestávky a školní družina odpolední volnočasové aktivity.

Škola má čisté, světlé a estetické prostory, dostatečné pro výuku. Chybí hala, ve které by mohla probíhat slavnostní shromáždění a vystoupení žáků.

Žáci mají možnost využít nabídky školní jídelny, která je soukromá a ve škole se obědy pouze vydávají.

V současné době probíhá výstavba nové školní budovy, ve které budou umístěny některé třídy 1. stupně, 2 učebny jazyků a učebna přírodních věd. Bude zde také nová školní knihovna a jídelna s výdejnou. Po dokončení stavby bude znovu zprovozněno zrekonstruované školní hřiště. V budoucnu se také počítá s výstavbou nové haly s tělocvičnou v areálu školní zahrady.

Pracovníci školy

Pedagogický sbor má 30 učitelů, 7 asistentů pedagoga a 5 vychovatelek. Ve škole pracují výchovní poradci a metodik prevence sociálně patologických jevů.

Historie školy

První zmínky o škole v Kostelci nad Labem se na stránkách kronik objevují již v 15. století, přesně roku 1465. Jak uvádějí prameny, šlo o školu partikulární o dvou třídách, do níž chodili odrostlejší žáci z města i okolí. Tato škola byla podřízena samotnému rektoru Karlovy univerzity.

Dalším významným datem historie vzdělávání je rok 1860 , kdy byla dosavadní škola „odstraněna„ a byl zakoupen dům č. 78, na jehož místě byla vystavěna nová jednopatrová školní budova, v níž je dnes umístěn první stupeň (1. až 5. postupný ročník). Tato škola byla na svou dobu velmi moderní, její plán byl dokonce roku 1868 vystaven na výstavě v Paříži.

Následně v roce 1895, při stále se zvětšujícím počtu obyvatel, byla v našem městě povolena zemskou školní radou nová měšťanská škola chlapecká. Nová budova na náměstí však nesloužila stále jen chlapecké měšťanské škole, roku 1899 lze v městské kronice číst zmínku o tom, že zde byla otevřena první třída dívčí měšťanské školy. Roku 1907 začíná přestavba měšťanské školy, o rok později je schválen návrh na školní zahradu.

Postupem času začíná úroveň školství v Kostelci nad Labem značně stoupat. Roku 1910 je zde zřízen čtvrtý ročník měšťanské školy, což nemá v celém okrese obdoby.

Okupace Československa hitlerovským Německem byla pro školu těžkou zkouškou. Vzešli z ní učitelé, kteří svým statečným a čestným postojem dali jasně najevo svůj nesouhlas s okupací a položili vlastní životy za svržení nenáviděného režimu a svobodu naší vlasti. Byli to odborní učitelé Jaroslav Lafek, Jaroslav Vančura, František Zeyval a Anna Stehlíková.

V letech 1945 – 1947 dochází k velkým opravám na obou budovách, jsou upravena okna, zaveden vodovod, záchody se splachováním, vybudováno kanalizační potrubí, nová elektrická přípojka, zaveden rozhlas, třídy se vybavují novým nábytkem a tabulemi.

Další změna proběhla v roce 1953, kdy byla spojena bývalá národní škola se školou střední a byla zřízena osmiletá střední škola. Škola měla celkem 17 tříd a působilo zde 19 učitelů.

Na jaře 1959 bylo započato s výstavbou dílen ve dvoře školy a už od 1. září 1959 bylo v dílnách zahájeno vyučování.

Školní budova č. 89 byla 16. února 1983 pro zcela nevyhovující technický stav uzavřena. Třídy byly umístěny v hlavní budově, kde za plného provozu školy probíhaly také stavební práce. Budova č. 89 byla po rekonstrukci znovuotevřena 14. března 1988 i s nově vybudovaným hřištěm na jejím pozemku.

U příležitosti 160. výročí úmrtí slavné kostelecké rodačky Terezy Stolzové, operní pěvkyně, byl rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 28. ledna 1994 Základní škole v Kostelci nad Labem propůjčen čestný název „Základní škola T.Stolzové“.

V roce 2013 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy školy čp. 288 zaměřená na snížení energetické náročnosti. V rámci rekonstrukce byla vyměněna okna, zateplení pláště budovy a modernizace kotelny. V roce 2015 byla vybudována nová moderní kotelna i na budově čp. 89.