Základní škola T. Stolzové
logo banner

Školská rada

Školská rada byla zřízena podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb.,

e-mail: zskostelec.skolskarada@gmail.com

Školská rada se vyjadřuje k návrhům vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních plánů školy, projednává návrh rozpočtu, projednává inspekční zprávy, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní správy, podává návrh na odvolání ředitele a podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Vážení rodiče,
tříleté funkční období zástupců rodičů ve školské radě končí. Školská rada se v něm věnovala všem zákonem stanoveným úkolům, jako jsou např. projednání a schválení výroční zprávy školy a projednání rozpočtu školy, nebo schvalování změn školního řádu apod., a kromě toho se aktivně zapojila i do přípravy rekonstrukce školního hřiště a vyjadřovala se i k dalším tématům.
Za největší úspěch školské rady osobně považuji, že se v uplynulém období podařilo vytvořit tvůrčí tým, který byl vždy schopen věcně a bez emocí řešit i poměrně složité otázky, byť na ně zprvu neměl jednotný názor, a po diskusi jednomyslně přijímat společné závěry a usnesení. Zda byli jednotliví členové rady jmenováni zřizovatelem školy, jejím vedením, nebo byli voleni zástupci žáků, nebylo vidět, školskou radu jednoznačně spojoval společný zájem o rozvoj školy, zkvalitňování výuky i celkového prostředí.
Jak jsem již uvedl, školská rada v současném složení svoji práci končí a je proto třeba zvolit si nové zástupce rodičů. Přeji si, aby se nám společně podobně jako před třemi lety podařilo vybrat zástupce, kteří budou mít o práci v radě skutečný zájem a svými znalostmi a zkušenostmi přispějí ke společné věci.
S pozdravem
Jan Havlík, předseda školské rady, 17.11.2014

Zástupci zřizovatele :
Ing. Miroslav Okluský
Vladimír Těšínský
Ing. Radek Zíta
Zástupci zákonných zástupců :
Ing.Jan Havlík,Ph.D.
Ing. Marek Matocha
Bc. Klára Haberahauerová
Zástupci pedagogů :
Mgr. Ivana Nováková
Bohumil Sekanina
Mgr. Alexandra Marková


Schůzka 3. 1. 2018

Zápis z jednání Školské rady Základní školy Terezy Stolzové v Kostelci nad Labem konaného dne 3. 1. 2018
Přítomni: zástupci zřizovatele Ing. Miroslav Okluský Vladimír Těšínský
zástupci pedagogického sboru Mgr. Alexandra Marková Mgr. Ivana Nováková Bohumil Sekanina
zástupci zákonných zástupců Bc. Klára Haberhauerová Ing. Jan Havlík, Ph.D.
Omluveni: zástupci zřizovatele Ing. Radek Zíta
zástupci zákonných zástupců Ing. Marek Matocha
___________________________________________________________________________
První jednání školské rady v novém volebním období svolala ředitelka školy Mgr. Jaroslava Glaserová, která přítomné na jednání přivítala.
1) Schválení programu jednání.
1. Schválení programu jednání
2. Volba předsedy školské rady
3. Schválení jednacího řádu školské rady
4. Projednání rozpočtu školy
5. Různé
Školská rada se seznámila s návrhem programu jednání a program schválila (7-0-0).
2) Volba předsedy školské rady
Školská rada v souladu s §167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, zvolila v tajném hlasování předsedou školské rady Ing. Jana Havlíka, Ph.D.
Z odevzdaných 7 hlasů se 6 hlasů vyjádřilo pro Ing. Jana Havlíka, Ph.D., 1 odevzdaný hlas byl neplatný.
Ředitelka školy Mgr. Jaroslava Glaserová předala vedení schůze nově zvolenému předsedovi a jednání školské rady opustila.
3) Schválení jednacího řádu školské rady
Školské radě byl předložen ke schválení jednací řád ve stejném znění, v jakém byl schválen již v minulém volebním období. Školská rada se s předloženým návrhem seznámila a vyjádřila s ním souhlas.
Usnesení: Školská rada schvaluje jednací řád školské rady ZŠ T. Stolzové v navrženém znění (7-0-0).
4) Projednání rozpočtu školy
Školská rada projednala předložený návrh rozpočtu školy a neměla k němu připomínek.
5) Různé
V bodě různé byla školská rada informována o projektu výstavby nové budovy školy a o žádosti o dotaci na financování tohoto projektu.
Zapsal: Vladimír Těšínský, 4. 1. 2018 Ověřil: Jan Havlík, 4. 1. 2018

Schůzka 4. 10. 2017

Zápis z jednání Školské rady Základní školy Terezy Stolzové v Kostelci nad Labem konaného dne 4. 10. 2017
Přítomni: zástupci zřizovatele Vladimír Těšínský
zástupci pedagogického sboru Mgr. Veronika Křížková Mgr. Alexandra Marková Mgr. Ivana Nováková
zástupci zákonných zástupců Lenka Benešová Ing. Jan Havlík, Ph.D. Ing. Marek Matocha
Omluveni: zástupci zřizovatele Ing. Miroslav Okluský Ing. Radek Zíta
___________________________________________________________________________
1) Schválení programu jednání
1. Schválení programu jednání
2. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017
3. Dodatek č. 4 k Vnitřnímu řádku školní družiny
4. Dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu Pestrá škola
5. Různé
Školská rada se seznámila s návrhem programu jednání a program schválila (7-0-0).
2) Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 - schváleno 7-0-0
Školská rada se seznámila s předloženým zněním výroční zprávy, její obsah diskutovala a výroční zprávu školy schválila (7-0-0).
3) Dodatek č. 4 k Vnitřnímu řádku školní družiny
Školská rada se seznámila s Dodatkem č.2 ke Školnímu vzdělávacímu programu Pestrá škola a vzala ho na vědomí. (7-0-0)
4) Různé
a) Doprava před malou budovou školy (č. p. 89)
Zástupci města uvedli, že přechod pro chodce před malou školní budovou bude opatřen adhezním nátěrem, jakmile to bude možné a smysluplné z hlediska plánované rekonstrukce komunikace. V této věci město nyní čeká na vyjádření správce komunikace.
Zástupci školy a rodičů nejsou spokojeni se současným dohledem přechodu před malou budovou (panuje nespokojenost s náhradou pana Soukupa). Zástupci města přislíbili zlepšení dohledu nad přechodem v ranních hodinách, včetně zastavování aut hlídkou a jejím aktivním vstupováním a řízením prostoru přechodu.
Zapsal: Marek Matocha, 5. 10. 2017 Ověřil: Jan Havlík, 6. 10. 2017

Schůzka 21. 6. 2017

Zápis z jednání Školské rady Základní školy Terezy Stolzové
v Kostelci nad Labem konaného dne 21. 6. 2017
Přítomni: zástupci zřizovatele Vladimír Těšínský
Ing. Radek Zíta
zástupci pedagogického sboru Mgr. Jaroslava Glaserová
Mgr. Alexandra Marková
Mgr. Ivana Nováková
zástupci zákonných zástupců Ing. Jan Havlík, Ph.D.
Ing. Marek Matocha
Omluveni: zástupci zřizovatele Ing. Miroslav Okluský
zástupci zákonných zástupců Lenka Benešová
___________________________________________________________________________
1) Schválení programu jednání
1. Schválení programu jednání
2. Dodatek školního řádu
3. Investičních záměry pro další roky
4. Různé
Školská rada se seznámila s návrhem programu jednání a program schválila (7-0-0).
2) Dodatek školního řádu
Školská rada se seznámila s předloženým návrhem dodatku školního řádu a schválila jej
(7-0-0).
3) Investiční záměry pro další roky
Školská rada diskutovala investiční záměry a jejich priority pro období několika nejbližších
roků a to s přihlédnutím především k neodkladnosti jednotlivých investic a jejich vazbě
k zamýšlené stavbě nové školní budovy. Školská rada za priority považuje zejména opravu
střechy na budově školní družiny (č. p. 289) a opravu prostor hřiště u malé školní budovy
(č. p. 89). Naopak oprava stávajících šaten, diskutovaná v minulých letech, se členům
školské rady jeví jako neaktuální s ohledem na to, že projekt stavby nové budovy počítá
i s novými šatnami. Další investice by pak měly dle školské rady směřovat do rekonstrukce
sborovny a modernizace vybavení počítačových učeben.
4) Různé
a) Školská rada opětovně diskutovala problematiku dopravy v okolí malé budovy školy, zvláště
pak řešení přechodu pro chodce před malou školní budovou (č. p. 89).
b) Školská rada se v bodě různé věnovala i možnosti spolupráce se ZUŠ Neratovice. ZUŠ
Neratovice aktuálně nemá zájem o spolupráci s naší základní školou z důvodu nenaplněné
kapacity ZUŠ v Neratovicích.
c) Školská rada poděkovala paní ředitelce Mgr. Zdence Zelenkové, která ve funkci ředitelky školy
na vlastní žádost k 30. 6. 2017 končí, za dlouholetou práci, úsilí a entusiasmus, které naší škole
věnovala a popřála jí hodně úspěchů a štěstí v další práci i v osobním životě.
d) Mgr. Jaroslava Glaserová předala k rukám předsedy školské rady abdikační dopis, kterým na
svoji pozici členky školské rady ke dni 22. 6. 2017 rezignuje z důvodu neslučitelnosti členství
ve školské radě s pozicí ředitelky školy, na kterou od 1. 7. 2017 nastupuje. Školská rada Mgr.
Glaserové za odvedenou práci děkuje a přeje jí hodně úspěchů v nové pracovní pozici. Novou
členkou školské rady se od 23. 6. 2017 stává Mgr. Veronika Křížková, zvolená ve volbách
zástupců pedagogických pracovníků konaných dne 12. 11. 2014 jako první náhradník.
Zapsal: Jan Havlík, 28. 6. 2017
Ověřil: Vladimír Těšínský, 28. 6. 2017

Schůzka 20. 3. 2017

Zápis z jednání Školské rady Základní školy Terezy Stolzové
v Kostelci nad Labem konaného dne 20. 3. 2017

Omluveni: zástupci zřizovatele Ing. Miroslav Okluský
___________________________________________________________________________

Program:
1. Schválení programu jednání
2. Dodatek školního řádu
3. Návrh rozpočtu školy na rok 2017
4. Různé
Školská rada se seznámila s návrhem programu jednání a program schválila (8-0-0).
2) Dodatek školního řádu
Školská rada se seznámila s předloženým návrhem dodatku školního řádu a schválila jej
(8-0-0).
3) Návrh rozpočtu školy na rok 2017
Školská rada se seznámila s návrhem rozpočtu školy a se stanoviskem zřizovatele školy
a návrh rozpočtu schválila (8-0-0).
4) Různé
a) Školská rada opětovně diskutovala problematiku stavu okolí školní budovy a zejména
městského parku v souvislosti s rizikem nabízení drog žákům školy. Zástupci zřizovatele
přislíbili provést prořez keřů tak, aby se omezily podmínky pro možnost nabízení drog.
b) Školská rada diskutovala problematiku dopravy v okolí malé budovy školy. Je k dispozici
finální verze dopravní studie, kterou nechalo vypracovat město - řešení dopravní situace může
být provedeno např. v rámci připravované opravy komunikace.
c) Školská rada se v diskusi věnovala i možnosti spolupráce se ZUŠ Neratovice. Zástupci
zřizovatele osloví ohledně spolupráce přímo ZUŠ.
d) Členové školské rady byli informováni, že paní ředitelka požádala o uvolnění z funkce.
Zapsali: Marek Matocha, Jan Havlík, 3. 4. 2017
Ověřil: Vladimír Těšínský, 3. 4. 2017

Schůzka 30. 8. 2016

Zápis z jednání Školské rady Základní školy Terezy Stolzové
v Kostelci nad Labem konaného dne 30. 8. 2016
Přítomni: zástupci zřizovatele Vladimír Těšínský
zástupci pedagogického sboru Mgr. Jaroslava Glaserová
Mgr. Alexandra Marková
Mgr. Ivana Nováková
zástupci zákonných zástupců Lenka Benešová,
Ing. Jan Havlík, Ph.D.
Ing. Marek Matocha
Omluveni: zástupci zřizovatele Ing. Miroslav Okluský
Ing. Radek Zíta
___________________________________________________________________________
1) Schválení programu jednání
1. Schválení programu jednání
2. Výroční zpráva školy
3. Dodatek školního řádu
4. Dodatek školního vzdělávacího programu
5. Dodatek školního vzdělávacího programu školní družiny
6. Různé
Školská rada se seznámila s návrhem programu jednání a program schválila (7-0-0).
2) Výroční zpráva školy
Paní ředitelka představila výroční zprávu školy. Školská rada schválila výroční zprávu
školy bez připomínek v předložené podobě. (7-0-0).
3) Dodatek školního řádu
Školská rada se seznámila s předloženým materiálem a prodiskutovala navržené změny
školního řádu a schválila jej (7-0-0).
4) Dodatek školního vzdělávacího programu
Školská rada se seznámila s předloženým materiálem a vzala na vědomí změny dodatku
školního vzdělávacího programu (7-0-0).
5) Dodatek školního vzdělávacího programu školní družiny
Školská rada se seznámila s předloženým materiálem a vzala na vědomí změny dodatku
školního vzdělávacího programu školní družiny (7-0-0).
6) Různé
a) Školská rada diskutovala problematiku nutnosti rozšíření kapacity základní školy a její
rekonstrukce s využitím některého dotačního titulu, volby budoucího odborného zaměření ZŠ
a možné spolupráce s partnerskými vzdělávacími institucemi. Školská rada doporučuje vedení
školy se těmito tématy zabývat (7-0-0).
b) Školská rada diskutovala problematiku stavu okolí školní budovy a zejména městského parku
v souvislosti s rizikem nabízení drog žákům školy v těchto místech. Školská rada požádala
přítomné zástupce zřizovatele, aby problematiku tlumočili celému vedení města (7-0-0).
c) Školská rada diskutovala problematiku vysoké dopravní zátěže a nedodržování povolené
rychlosti na komunikaci před školní budovou z hlediska bezpečnosti žáků školy a hlukové
zátěže. Školská rada požádala přítomné zástupce zřizovatele, aby problematiku tlumočili
celému vedení města (7-0-0).
Zapsal: Marek Matocha, 2. 9. 2016
Ověřil: Jan Havlík, 18. 9. 2016

Schůzka 9. 3. 2016

Zápis z jednání Školské rady Základní školy Terezy Stolzové
v Kostelci nad Labem konaného dne 9. 3. 2016
Přítomni: zástupci zřizovatele Ing. Miroslav Okluský
Vladimír Těšínský
Ing. Radek Zíta
zástupci pedagogického sboru Mgr. Jaroslava Glaserová
Mgr. Alexandra Marková
Mgr. Ivana Nováková
zástupci zákonných zástupců Lenka Benešová,
Ing. Jan Havlík, Ph.D.
Ing. Marek Matocha
___________________________________________________________________________
1) Schválení programu jednání
1. Schválení programu jednání
2. Návrh rozpočtu školy
3. Dodatek školního řádu
4. Výuka čtení a matematiky v první třídě
5. Různé
Školská rada se seznámila s návrhem programu jednání a program schválila (9-0-0).
2) Návrh rozpočtu školy
Paní ředitelka představila rozpočtové priority školy (hřiště, šatny, střecha).
Usnesení: Školská rada se seznámila s návrhem rozpočtu školy a se stanoviskem
zřizovatele školy. Vzhledem k záměru zřizovatele rekonstruovat a rozšířit budovu školy,
doporučuje ŠR vedení školy vyškrtnout z návrhu rozpočtu položku „šatny čp. 288 vč.
stavebních prací“ ve výši 538 000,00 Kč. (9-0-0).
3) Dodatek školního řádu
Školská rada se seznámila s navrženými změnami školního řádu a tyto schválila. (9-0-0)
4) Výuka čtení a matematiky v první třídě
Usnesení: Školská rada se seznámila se záměrem školy umožnit od 1. ročníku školního
roku 2016/2017 výuku matematiky podle prof. Hejného a výuku čtení genetickou metodou.
Školská rada se záměrem vyjádřila souhlas a doporučuje vedení školy dostatečně seznámit
rodiče s touto formou výuky a zajistit jejich informovaný souhlas. (9-0-0)
5) Různé
Zapsal: Marek Matocha, 9. 3. 2016
Ověřil: Jan Havlík, 11. 3. 2016

Schůzka 29. 9. 2015

Přítomni: zástupci zřizovatele - Ing. Miroslav Okluský
Vladimír Těšínský
Ing. Radek Zíta
zástupci pedagogického sboru - Mgr. Jaroslava Glaserová,
Mgr. Alexandra Marková,
Mgr. Ivana Nováková
zástupci zákonných zástupců - Lenka Benešová,
Ing. Jan Havlík, Ph.D.,
Ing. Marek Matocha
___________________________________________________________________________
1) Schválení programu jednání.
1. Schválení programu jednání
2. Výroční zpráva školy
3. Školní řád
4. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
6. Školní vzdělávací program školní družiny
7. Vize školy
8. Různé
Školská rada se seznámila s návrhem programu jednání a program schválila (9-0-0).
2) Výroční zprávy ZŠ T. Stolzové.
Školská rada projednala předloženou výroční zprávu bez připomínek.
Usnesení: Školská rada schvaluje Výroční zprávu ZŠ T. Stolzové (9-0-0).
3) Školní řád
Školská rada projednala předložený návrh školního řádu.
Usnesení: Školská rada schvaluje školní řád ZŠ T. Stolzové (8-0-1).
4) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Školská rada projednala předložený návrh pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání.
Usnesení: Školská rada schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (9-0-
0).
5) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Školská rada projednala předložený školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Usnesení: Školská rada se seznámila se Školním vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání a bere ho na vědomí (9-0-0).
6) Školní vzdělávací program školní družiny
Školská rada projednala předložený školní vzdělávací program školní družiny.
Usnesení: Školská rada se seznámila se Školním vzdělávacím programem školní družiny a bere
ho na vědomí (9-0-0).
7) Vize školy
Školská rada se seznámila s návrhem vize školy a předložený návrh podrobně
diskutovala. Pozn.: V průběhu jednání se omluvila paní Lenka Benešová.
Usnesení: Školská rada se seznámila s Vizí školy a doporučuje vedení školy se jí dále
hlouběji zabývat (8-0-0).
8) Různé
a) Školní hřiště
Zástupkyně pedagogického sboru vznesly dotaz na dokončení rekonstrukce školního
hřiště.
Usnesení: Školská rada doporučuje vedení školy a zřizovateli, aby se intenzivně zabývali
přípravou druhé fáze výstavby školního hřiště tak, aby byla realizována v roce 2016 (8-0-
0).
b) Prezentace školy veřejnosti
Proběhla debata o možnostech větší prezentace školy veřejnosti. Zástupci města nabídli
prostory k prezentaci (dům 316 - Infocentrum) a jednání o možnosti dalšího využití
prostoru Sokolovny.
Zapsal: Marek Matocha, 29. 9. 2015
Ověřil: Jan Havlík, 9. 10. 2015

Schůzka 18. 2. 2015

Jednání Školské rady Základní školy T. Stolzové v Kostelci nad Labem dne 18.02.2015

Přítomni: Ing. Miroslav Okluský, Vladimír Těšínský, Ing. Radek Zíta, Ing.Jan Havlík,Ph.D., Ing. Marek Matocha, Mgr. Ivana Nováková, Mgr. Jaroslava Glaserová, Mgr. Alexandra Marková
Omluvena: Lenka Benešová

1. Schválení programu jednání. (Program byl schválen: 8/0/0)
2. Projednání návrhu rozpočtu školy - Usnesení: Školská rada projednala návrh rozpočtu a doporučuje:
a) realizovat větší investiční akce v následujícím pořadí priorit:
I. rekonstrukce kotelny čp.89,
II. další etapa sportoviště č.p. 288,
III. rekonstrukce školních šaten,
b) odložit rekonstrukci střechy na budově č.p. 289 na dobu, kdy bude vyjasněna možnost dostavby školní budovy. (Usnesení bylo schváleno: 8/0/0)
3. Diskuze o užívání automatů na nápoje a občerstvení - Usnesení: Školská rada prodiskutovala problematiku automatů na nápoje a občerstvení a doporučuje vedení školy zabývat se skladbou nabídky potravin z hlediska principů zdravé výživy dětí. (Usnesení bylo schváleno: 8/0/0)
4. Různé - K tomuto bodu programu nebyla žádná diskuze.

Schůzka 13. 1. 2015

Přítomni: Lenka Benešová, Mgr.Jaroslava Glaserová, Ing.Jan Havlík, Ph.D., Mgr.Alexandra Marková, Ing. Marek Matocha, Mgr. Ivana Nováková, Ing. Miroslav Okluský, Vladimír Těšínský, Ing. Radek Zíta, Mgr. Zdenka Zelenková
Program:
1.Jednací řád-projednán a schválen
2. Volba předsedy: zvolen Ing. J. Havlík, Ph.D. počtem 7 hlasy
3. Dodatek č.1 ke školnímu řádu-schválen

Schůzka 22. 9. 2014

Zápis z jednání Školské rady Základní školy Terezy Stolzové
v Kostelci nad Labem konaného dne 22.9.2014
Přítomni: zástupci zřizovatele - Ing. Miroslav Okluský
zástupci pedagogického sboru - Jana Honová, Dis.
Mgr. Hana Nováková,
Mgr. Alexandra Marková
zástupci zákonných zástupců - Ing. Jan Havlík, Ph.D.,
Ing. Veronika Legátová
Omluveni: zástupci zřizovatele - Jitka Krejčová,
Radana Mocová
zástupci zákonných zástupců - Alice Lippertová
___________________________________________________________________________
1) Schválení programu jednání.
Program jednání byl schválen.
2) Projednání Výroční zprávy ZŠ T. Stolzové.
Výroční zpráva byla projednána a schválena jednomyslně.
3) Projednání dlouhodobého plánu – koncepčních záměrů a úkolů školy na období 2014 – 2016.
Dlouhodobý plán byl projednán. Školská rada požaduje, aby při příští tvorbě
dlouhodobého plánu byla přizvána a na jeho tvorbě se mohla podílet.
4) Různé.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Zapsala: Veronika Legátová, 22.9.2014
Ověřil: Jan Havlík

Schůzka 10. 3. 2014

Zápis z jednání Školské rady Základní školy Terezy Stolzové
v Kostelci nad Labem konaného dne 10.3.2014
Přítomni: zástupci zřizovatele Radana Mocová
zástupci pedagogického sboru Jana Honová, Dis. Mgr. Hana Nováková
zástupci rodičů Ing. Jan Havlík, PhD. Ing. Veronika Legátová Alice Lippertová
hosté Mgr. Zdeňka Zelenková
Omluveni: zástupci zřizovatele Jitka Krejčová Ing. Miroslav Okluský
zástupci pedagogického sboru Mgr. Alexandra Marková
___________________________________________________________________________
Program:
1) Schválení programu jednání.
Program jednání byl schválen.
1. Schválení programu jednání
2. Projednání rozpočtu školy
3. Různé
2) Projednání rozpočtu školy
Rozpočet byl projednán, byly diskutovány změny oproti původnímu návrhu rozpočtu. Zmíněno bylo i financování I. etapy rekonstrukce školního hřiště za hlavní budovou ZŠ, které bude realizováno přímo z rozpočtu města.
3) Různé
Byl diskutován dotaz na kvalifikaci pedagogů ZŠ v souvislosti s novelou školského zákona. Tato otázka se týká dvou pedagogů II. stupně.
Zapsala: Veronika Legátová, 10.3.2014 Ověřil: Jan Havlík, 13.3.2014

Schůzka 27. 8. 2013

Zápis z jednání Školské rady Základní školy Terezy Stolzové
v Kostelci nad Labem konaného dne 27.8.2013
Přítomni: zástupci zřizovatele Radana Mocová Ing. Miroslav Okluský
zástupci pedagogického sboru Jana Honová, Dis. Mgr. Alexandra Marková Mgr. Hana Nováková
zástupci rodičů Ing. Jan Havlík, PhD. Ing. Veronika Legátová
hosté Mgr. Zdeňka Zelenková
Omluveni: zástupci rodičů Alice Lippertová
Nepřítomni: zástupci města Jitka Krejčová
___________________________________________________________________________
Program:
1) Schválení programu jednání.
Program jednání byl schválen.
1. Schválení programu jednání
2. Projednání a případné schválení výroční zprávy školy
3. Projednání dodatku ke školnímu vzdělávacímu plánu
4. Projednání projektu rekonstrukce školního hřiště
5. Různé
2) Projednání výroční zprávy o činnosti školy
Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána bez významných připomínek a byla školskou radou schválena.
3) Projednání dodatku ke školnímu vzdělávacímu plánu (ŠVP)
Bylo připomínkováno zapsání druhého cizího jazyka do dodatku ŠVP. Bylo doporučeno doplnit ŠVP o přechodné období následujícího školního roku, které vznikne pro 9. ročník, který nebude mít povinný druhý cizí jazyk. To je v rozporu s konstatováním v dodatku ŠVP, že druhý cizí jazyk je povinný pro 7. – 9. ročník.
4) Projednání projektu rekonstrukce školního hřiště
ŠR podporuje navrženou koncepci a studii rekonstrukce hřiště a doporučuje vedení školy tuto projednat se zřizovatelem. ŠR žádá o průběžné informování o stavu jednání.
5) Různé
V tomto bodu programu nebyla žádná diskuse.
Zapsala: Veronika Legátová, 28.8.2013 Ověřil: Jan Havlík, 2.9.2013

Schůzka 11. 2. 2013

Zápis z jednání školské rady Základní školy Terezy Stolzové
v Kostelci nad Labem konaného dne 11.2.2013
______________________________________________________________
Přítomni: zástupci rodičů - Ing. Jan Havlík, Ph.D.
Alice Lippertová
zástupci pedagogického sboru - Jana Honová, DiS.
Mgr. Alexandra Marková
Mgr. Hana Nováková
zástupci města - Jitka Krejčová
Ing. Miroslav Okluský
hosté - Mgr. Zdeňka Zelenková
Omluveni: zástupci rodičů - Ing. Veronika Legátová
Nepřítomni: zástupci města - Radana Mocová
Program:
1) Schválení programu jednání
Program jednání byl jednomyslně schválen.
1. Schválení programu jednání
2. Návrh kritérií přijímání dětí do školní družiny
3. Diskuse návrhu rozpočtu školy na rok 2013
4. Různé
2) Návrh kritérií přijímání dětí do školní družiny
Školská rada projednala kritéria přijímání dětí do školní družiny a jednomyslně se shodla na
návrhu kritérií, který je přílohou tohoto zápisu.
3) Diskuse návrhu rozpočtu školy na rok 2013
Školská rada projednala návrh rozpočtu školy na rok 2013.
4) Různé
Školská rada doposud neobdržela inspekční zprávu České školní inspekce, jejími
závěry se bude zabývat na některém dalším jednání.
Přílohy:
1) Návrh kritérií přijímání dětí do školní družiny
Zapsal: J. Havlík
Ověřil: H. Nováková
Příloha 1
Návrh kritérií přijímaní dětí do školní družiny
Kritéria pro přijímání žáků do ŠD
O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy, a to na základě vyplněných
náležitostí v písemné přihlášce, splněných kritérií pro přijetí a s ohledem na kapacitu školní
družiny.
Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny:
Věk žadatele ke dni zahájení školní docházky
5 let 6 bodů
6 let 5 bodů
7 let 4 body
8 let 3 body
9 let 2 body
10 let 1 bod
Ročník, který žák navštěvuje
1. ročník 5 bodů
2. ročník 4 body
3. ročník 3 body
4. ročník 2 body
5. ročník 1 bod
Přijati jsou žáci s nejvyšším počtem bodů.

Schůzka 2. 10. 2012

1. Schválení Školního řádu včetně přílohy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků s platností od 2. 10. 2012.
2. Schválení Výroční zprávy o činnostech školy za školní rok 2011/2012.
3. Projednání dodatků ke školnímu vzdělávacímu programu Pestrá škola: Volitelný předmět Práce s počítačem a Základy právních nauk.
4. Projednání dodatku ke školnímu vzdělávacímu programu školní družiny-Kritéria přijetí do školní družiny-doporučení, aby ředitelka školy přepracovala, protože současná kritéria považuje školská rada za diskriminační.
5. Koncepce školy-koncepční záměry rozvoje školy přijaty bez připomínek.
6. Plavání žáků-doporučení financovat z KPŠ, rodiče by měli hradit pouze dopravu.
-podrobný zápis z jednání je k dispozici v ředitelně nebo u členů školské rady

Schůzka 17. 1. 2012

Program:
1. Volba předsedy ŠR.
V tajné volbě byl zvolen Ing. Jan Havlík, Ph.D.
2. Schválení Jednacího řádu ŠR.
Po diskusi a připomínkách byl jednohlasně schválen.
3. Projednání návrhu rozpočtu ZŠ na rok 2012.
Bez připomínek.
4. Komunikace mezi jednotlivými členy.
Upřednostněna vzájemná e-mailová komunikace.
Zřízena adresa ŠR: zskostelec.skolskarada@gmail.com

Schůzka 15. 11. 2011

VOLBY ZÁSTUPCŮ DO ŠKOLSKÉ RADY

VOLBA ZÁSTUPCŮ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ proběhla dne 14. 11. 2011
-v tajném hlasování byly zvoleny: Jana Honová, DiS.
Mgr. Hana Nováková
Mgr. Alexandra Marková

VOLBA ZÁSTUPCŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽAKŮ proběhla dne 15. 11. 2011
-v tajném hlasování byli zvoleni: Ing. Jan Havlík, Ph.D.
Ing. Veronika Legátová
Alice Lippertová


Názor rodičů na zachování školské rady v případě, že by byla od 1. 1. 2012 dobrovolná:
Vyjádřilo se 211 přítomných rodičů žáků 1. – 9. ročníku.
Pro zachování školské rady se vyslovilo 117 rodičů.

Schůzka 0. 0. 0000

Schůzka 0. 0. 0000